ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2017-05-29T15:21:28+00:00

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Με τον όρο απεντόμωση εννοούμε την καταπολέμηση-αντιμετώπιση εντόμων εχθρών καθώς και των προβλημάτων και των κινδύνων που ελλοχεύουν από την παρουσία τους σε έναν χώρο.
Συχνά χρησιμοποιείται καταχρηστικά ο όρος “απολύμανση”, συγχέοντάς τον λανθασμένα με τον όρο “απεντόμωση”, για μία εφαρμογή αντιμετώπισης εντόμων.
Η απολύμανση εφαρμόζεται μόνο για την αδρανοποίηση και καταστροφή παθογόνων μικροβίων και όχι για την καταπολέμηση εντόμων.

Στην “PEST X” έχοντας σεβασμό στην δημόσια υγεία και το οικοσύστημα χρησιμοποιούμε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management – IPM) σύμφωνα με το οποίο γίνεται εκτίμηση και ανάλυση της προσβολής, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών προσβολών ενώ για την καταπολέμηση των εντόμων στόχων δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων καθώς η χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων είναι περιορισμένη και επιλεκτική.

Για την εφαρμογή της απεντόμωσης με εντομοκτόνα σκευάσματα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εγκεκριµένα φάρµακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την καταπολέµηση εντόµων σε κατοικηµένους χώρους.
Είναι ακίνδυνα για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους αυτούς, άοσμα, δεν αφήνουν λεκέδες και τοξικά υπολείμματα και η χρήση των γίνεται με όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμών που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων.

Η αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών, βαδιστικών-ερπόντων, ιπτάμενων και των προνυμφικών τους σταδίων ενδεικτικά επιτυγχάνονται με:

I. Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης)

II. Τοποθέτηση ειδικού τροφοελκυστικού σκευάσματος σε μορφή gel (εφαρμογή σε κουζίνες και χώρους παραγωγής τροφίμων)
Η εφαρμογή του επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικού δοσομετρικού πιστολιού.

III. Εκνέφωση (fogger)
Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διασπορά του εντομοκτόνου, το οποίο διαχέεται σε όλο τον προς απεντόμωση χώρο. (ψεκασμός του όγκου ή χώρου).

IV. Υποκαπνισμό (fumigation)
Ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία με την οποία καταφέρνουμε να καταπολεμήσουμε τα έντομα σε όλα τα στάδια (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο).
Πριν την εφαρμογή γίνεται προσεκτικός έλεγχος στον προς απεντόμωση χώρο με σκοπό την καλή στεγανοποίηση του ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές.
Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών υποκαπνιστικών μέσων σε αέρια μορφή.
Εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους φύλαξης και αποθήκευσης προϊόντων, σιλό αμπάρια πλοίων, κοντέινερ κ.α. πάντα με την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα.

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρµόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα (ψεκασμός σημείων).

ΑΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Χρήση φερομονικών ή τροφοελκυστικών παγίδων σύλληψης ερπόντων, βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων για αντιμετώπιση και έλεγχο πληθυσμού (monitoring).

Ηλεκτρικές παγίδες ιπτάμενων εντόμων

KIRBY
Σύστημα βιολογικού καθαρισμού, απορρύπανσης
και εξυγίανσης στρωμάτων, χαλιών και καναπέδων.

Μηχάνημα υπέρθερμου ξηρού ατμού